Chapter

Section-36 Gastrointestinal Disorders

By: R Bhanu Vikraman Pillai, Uma Padhye Phatak, Rohan Malik, Vyom Aggarwal, Ketan Parikh, Geeta M Govindaraj, Dinesh S Pashankar, Madhu S, Sayed Mohammed Akbar, VS Akbar Sherif, S Arivu Selvan, Sumathi Bavanandam, B Bhaskar Raju, John Matthai, Sarah Paul, Praveen Kumar, A Riyaz, Prakash Agarwal
(2022)

Edition : 3/e

PG Textbook of Pediatrics (3 Volumes)


Chapter

Chapter-22 Gastrointestinal and Liver Disorders

By: Shrish Bhatnagar, Vyom Aggarwal, Piyush Gupta
(2022)

Edition : 5/e

Essential Pediatric NursingChapter

Chapter-91 Emergency Procedures

By: Praveen Kumar Professor and Head, Division of Neonatology, Department of Pediatrics, Dipen Vasudev Patel, Girish Chandra Bhatt, Deepika Harit, Ankita Goel Sharma, Dipti Kapoor, Shalu Jain, Shashi Kant Dhir, Vyom Aggarwal, Bhupeshwari Patel, Somashekhar M Nimbalkar, Nidhi Bedi, Sharmila B Mukherjee, Deepak Kumar, Sumaira Khalil, Jaya Shankar Kaushik, Chandra Mohan Kumar, Pranav Gupta
(2020)

Edition : 4/e

Principles of Pediatric and Neonatal Emergencies


10   |   20   |   50   |   100

© 2019 Jaypee Brothers Medical Publishers (P) LTD.   |   All Rights Reserved