Article

Clinical Safety of Selected Ayurvedic Formulations in Rheumatoid Arthritis

By: AK Jain, Rajesh Kumari, Narayanam Srikanth, Shruti Khanduri, Babita Yadav, Pradeep Dua, Rakesh Rana, Richa Singhal, Pitta Srinivas, Sunita , VC Deep, Bikratan Das, Sangeeta Sangvikar, Shashi Ghosh, GK Swami, T Maheswar, Saiprasad, Alok Srivastav, DS Sahu, Tapasi Borah, MM Rao, Renu Makhija, VB Kumawat, KK Singh, SK Mehar, Dinesh Baruah

Volume:1, issue:2(2017)

Journal of Research in Ayurvedic Sciences


Article

Clinical Evaluation of Classical Ayurvedic Formulations Simhanada Guggulu and Brihat Saindhavadi Taila in the Management of Rheumatoid Arthritis (Amavata): A Multicentric Open Label Prospective Study

By: Bhagwan S Sharma, Narayanam Srikanth, Kartar S Dhiman, Shruti Khanduri, Babita Yadav, Pradeep Dua, Rakesh Rana, Richa Singhal, Bharti , Madan M Padhi, Sophia Jameela, Sunita , Sangeeta Sangvikar, Shweta Chaudhary, Valiparambil C Deep, Bhogavalli CS Rao

Volume:1, issue:4(2017)

Journal of Research in Ayurvedic Sciences


10   |   20   |   50   |   100

© 2019 Jaypee Brothers Medical Publishers (P) LTD.   |   All Rights Reserved