Customize your search

Content Type
Type
Category
Speciality
Pub Year
Authors


Chapter

Section-14 High-risk Newborn

By: Manu Rajan Idicula, Mintoo M Tergestina, Prateek Bhatia, Vimlesh Soni, Shashi Kant Dhir, Tejo Pratap Oleti, Krishna Kumar Diwakar, K Anil Kuruvilla, Bikramjit Das, Venkataseshan Sundaram, Shiv Sajan Saini, Vijay Gupta, Niranjan Thomas, Suksham Jain, Kannan Venkatnarayan, Sheila S Mathai, Siddarth Ramji, Praveen Kumar, Pradeep Sharma, Srinivas Murki
(2022)

Edition : 3/e

PG Textbook of Pediatrics (3 Volumes)


Chapter

Section-47 Common eye Abnormalities

By: Murali Krishnan S, Mainak Bhattacharyya, Arshi Singh, R Vedhanayaki, Saumika Singh, Ritu Arora, Shivani Grover, AK Amitava, Aditi Manudhane, Divya Jain, Sandra C Ganesh, Digvijay Singh, Vaishali Vasavada, Kalpana Narendran, SR Rathinam, Sima Das, Abhay R Vasavada, Apjit Kaur, Kirti Singh, Pradeep Sharma
(2022)

Edition : 3/e

PG Textbook of Pediatrics (3 Volumes)


Chapter

Chapter-14 Ocular Myasthenia Gravis

By: Asmita Mahajan, Pradeep Sharma
(2022)

Edition : 1/e

Recent Advances in Ophthalmology-15


Chapter

Section-14 High-risk Newborn

By: Prateek Bhatia, Tejo Pratap Oleti, Krishna Kumar Diwakar, K Anil Kuruvilla, Bikramjit Das, Venkataseshan Sundaram, Shiv Sajan Saini, Vijay Gupta, Niranjan Thomas, Kannan Venkatnarayan, Sheila S Mathai, JN Sharma, Ashish Jain, Neeraj Gupta, Siddarth Ramji, Praveen Kumar, Arun Kumar, Pradeep Sharma, Srinivas Murki
(2018)

Edition : 2/e

PG Textbook of Pediatrics


Chapter

Section-47 Common Eye Abnormalities

By: R Vedhanayaki, Ritu Arora, Koushik Tripathy, Shivani Grover, AK Amitava, Savleen Kaur, Aditi Manudhane, Divya Jain, Sajani K Shah, Karobi Lahiri Coutinho, Sandra C Ganesh, Digvijay Singh, Kalpana Narendran, SR Rathinam, Abhay R Vasavada, Apjit Kaur, Pradeep Sharma, Pradeep Venkatesh
(2018)

Edition : 2/e

PG Textbook of Pediatrics


Chapter

Chapter-92 Poisoning and Bites

By: Praveen Khilnani, Pradeep Sharma, Suchita Khadse
(2015)

Edition : 3/e

Practical Approach to Pediatric Intensive Care


Chapter

Chapter-28 Empyema Thoracis in Children

By: Praveen Khilnani, Pradeep Sharma, Rachna Sharma, Bhaskar Saikia, Prashant Jain, Zahid Hussain
(2015)

Edition : 3/e

Practical Approach to Pediatric Intensive Care


Chapter

Chapter-16 Oxygen Therapy in Pediatrics

By: Praveen Khilnani, Pradeep Sharma, Suchitra Ranjit, Satish Deopujari
(2015)

Edition : 3/e

Practical Approach to Pediatric Intensive Care


10   |   20   |   50   |   100

© 2019 Jaypee Brothers Medical Publishers (P) LTD.   |   All Rights Reserved