Journal

SBV Journal of Basic, Clinical and Applied Health Science

By: Subhash Chandra Parija, Gupta Y K, Neha Bora, Rajagopalan M K, Subhash Chandra Parija, Ezhumalai G, Adithan C, Uma A N, Sukanto Sarkar, Benny Abraham Kaipparettu, Gerhard Tucek, Jai Radhakrishnan, Jennifer Perera, Krishnamoorthy Rajagopal, Sandosh Padmanabhan, Sat Bir Singh Khalsa, Sethuraman K R, Shailesh Lele, USC Rao, Adkoli B V, Agieshkumar B, Ananthakrishnan N, Balanehru Subramaniam, Bhavanani A B, Biswas N R, Chakrabarti A, Dinesh Kumar B, Gopalakrishnan S, Karthika Jayakumar, Sukumaran Annamalai, Lokesh S, Mathur P P, Nagini S, Vir Singh Negi, Nithya Gogtay, Rajkumar T, Ravishankar M, Renuka K, Ritushree K, Samir Malhotra, Saravana Kumar R, Satyamoorthy K, Shirley Telles, Srinivasan A R, Subathra A, Sumathy Sundar, Thyagarajan S P, Thangaraj K, Thappa D M, Tripathi A K, Vishnu Bhat, Saurabh R Shrivastava, Abilash S C, Prateek Bobhate, Chandran L R, Nitin Palwe, Sudha Arumugam, Balamurugan M, Kotur P F, Mohan Doss M, Pankaj Santosh Kumar Gupta, Shanmugam J


Book

Research Methodology Simplified: Every Clinician a Researcher

By: Mahendra N Parikh, Joydev Mukherjee, Avijit Hazra, Nithya Gogtay
(2010)

Edition : 1/e


10   |   20   |   50   |   100

© 2019 Jaypee Brothers Medical Publishers (P) LTD.   |   All Rights Reserved