Chapter

Section-29 Bacterial Infections

By: Manvi Singh, Kayur Mehta, Chabungbam Smilie, Vidushi Mahajan, Zaki Syed, Nishant Jaiswal, Janani Ravi, Thangavelu Sangaralingam, Prerna Batra, VG Ramachandran, Janani Sankar, Somu Sivabalan, Anita Shet, Pramod Sharma, Jaydeep Choudhury, Meenu Singh, Apurba Ghosh, Nupur Ganguly, Monjori Mitra, Piyush Gupta
(2022)

Edition : 3/e

PG Textbook of Pediatrics (3 Volumes)


Chapter

Section-29 Bacterial Infections

By: Sivamurukan Palanisamy, Abhishek Jain, Sriram Krishnamurthy, Vidushi Mahajan, Zaki Syed, Nishant Jaiswal, Janani Ravi, Thangavelu Sangaralingam, Prerna Batra, Subhasish Bhattacharyya, Janani Sankar, Somu Sivabalan, Pramod Sharma, P Ramachandran, Jaydeep Choudhury, Meenu Singh, Apurba Ghosh, Nupur Ganguly, Monjori Mitra, Piyush Gupta
(2018)

Edition : 2/e

PG Textbook of Pediatrics


10   |   20   |   50   |   100

© 2019 Jaypee Brothers Medical Publishers (P) LTD.   |   All Rights Reserved