Chapter

Section-48 Common Skin Problems

By: Vishal Gaurav, Priyesh Thakran, Hitaishi Mehta, Sruthi Mohanan, Resham J Vasani, Yogesh S Marfatia, Abhijit Saha, Deepak A Parikh, Manish K Shah, Raghubir Banerjee, Tarun Narang, Keshavmurthy A Adya, Preeti Sheth, Deepika Pandhi, S Sacchidanand, Chander Grover, S Criton, Vibhu Mendiratta, Arun C Inamadar, Sandipan Dhar
(2022)

Edition : 3/e

PG Textbook of Pediatrics (3 Volumes)


Chapter

Section-48 Common Skin Problems

By: Resham J Vasani, Yogesh S Marfatia, Abhijit Saha, Deepak A Parikh, Rahul Arora, Manish K Shah, Amrinder Jit Kanwar, Rajib Malakar, Raghubir Banerjee, Tarun Narang, Keshavmurthy A Adya, Preeti Sheth, Deepika Pandhi, Apurba Ghosh, S Sacchidanand, S Criton, Vibhu Mendiratta, Arun C Inamadar, Sandipan Dhar
(2018)

Edition : 2/e

PG Textbook of Pediatrics


10   |   20   |   50   |   100

© 2019 Jaypee Brothers Medical Publishers (P) LTD.   |   All Rights Reserved