Chapter

Chapter-04.09 Acute Encephalitis Syndrome

By: Aniruddha Ghosh, Apurba Ghosh
(2023)

Edition : 3/e

IAP Textbook of Pediatric Infectious Diseases


Chapter

Section-29 Bacterial Infections

By: Manvi Singh, Kayur Mehta, Chabungbam Smilie, Vidushi Mahajan, Zaki Syed, Nishant Jaiswal, Janani Ravi, Thangavelu Sangaralingam, Prerna Batra, VG Ramachandran, Janani Sankar, Somu Sivabalan, Anita Shet, Pramod Sharma, Jaydeep Choudhury, Meenu Singh, Apurba Ghosh, Nupur Ganguly, Monjori Mitra, Piyush Gupta
(2022)

Edition : 3/e

PG Textbook of Pediatrics (3 Volumes)


Chapter

Chapter-03 Common Systemic Infections

By: Sandipan Dhar,A Balachandran,Naveen Jain,Nupur Ganguly,Apurba Ghosh,M Vijayakumar,Savitri Shrivastava,Sailesh Gupta,Sushil Kumar Kabra,K Pandian,Ashutosh Marwah,Ketan Bharadva,Suhas V Prabhu
(2019)

Edition : 2/e

Textbook of Pediatric Infectious Diseases


Chapter

Section-29 Bacterial Infections

By: Sivamurukan Palanisamy, Abhishek Jain, Sriram Krishnamurthy, Vidushi Mahajan, Zaki Syed, Nishant Jaiswal, Janani Ravi, Thangavelu Sangaralingam, Prerna Batra, Subhasish Bhattacharyya, Janani Sankar, Somu Sivabalan, Pramod Sharma, P Ramachandran, Jaydeep Choudhury, Meenu Singh, Apurba Ghosh, Nupur Ganguly, Monjori Mitra, Piyush Gupta
(2018)

Edition : 2/e

PG Textbook of Pediatrics


Chapter

Section-48 Common Skin Problems

By: Resham J Vasani, Yogesh S Marfatia, Abhijit Saha, Deepak A Parikh, Rahul Arora, Manish K Shah, Amrinder Jit Kanwar, Rajib Malakar, Raghubir Banerjee, Tarun Narang, Keshavmurthy A Adya, Preeti Sheth, Deepika Pandhi, Apurba Ghosh, S Sacchidanand, S Criton, Vibhu Mendiratta, Arun C Inamadar, Sandipan Dhar
(2018)

Edition : 2/e

PG Textbook of Pediatrics


Chapter

Chapter-113 Special Diets

By: Apurba Ghosh, Jaydeep Choudhury, Manjori Mitra
(2013)

Edition : 1/e

Treatment & Prognosis in PediatricsBook

Treatment & Prognosis in Pediatrics

By: Jaydeep Choudhury, Apurba Ghosh, Monjori Mitra
(2013)

Edition : 1/e


Chapter

Chapter-3.6 Viral Encephalitis

By: Apurba Ghosh
(2013)

Edition : 1/e

Textbook of Pediatric Infectious Diseases


Chapter

Chapter-19 Neurocysticercosis

By: Apurba Ghosh, Prabhas PrasunGiri
(2013)

Edition : 1/e

Treatment & Prognosis in Pediatrics


10   |   20   |   50   |   100

© 2019 Jaypee Brothers Medical Publishers (P) LTD.   |   All Rights Reserved