Article

Clinical Safety of Selected Ayurvedic Formulations in Osteoarthritis

By: Narayanam Srikanth , Shruti Khanduri , Sarada Ota , Babita Yadav , Pradeep Dua , Rakesh Rana , Richa Singhal , Savita Sharma , Kishore Kumar , Sunita , Dinesh Baruah , Vinod K Lavaniya , V Rakesh Narayanan , AJV Sai Prasad , Deepa Makhija , Bharti Gupta , Madan Mohan Padhi , Anil Mangal , Hemant Panigrahi , Puthanveetil Kesavan Sudarsanan Nair , Tapsi Borah , Radhakrishnan , Uday Ravi Sekhar Namburi , Maha Meda Rao , Veliparambil Chandran Deep , Pramila Devi , Shubhashree Thejasvi , D Ankush , Ankush Jadhav

Volume:4, issue:4(2021)

Journal of Research in Ayurvedic Sciences


Article

Clinical Efficacy of Classical Ayurvedic Formulations Vatari Guggulu, Rasnasaptaka Kashaya, and Brihat Saindhavadya Taila in the Management of Rheumatoid Arthritis (Amavata): An Open-label Prospective Randomized Multicenter Study

By: Narayanam Srikanth, Shruti Khanduri, Varanasi Subhose, Richa Singhal, Bharti , Sunita , Shashi Ghosh, Renu Makhija, Meda M Rao, Rakesh K Rana, Avinash K Jain, G Kumara Swamy, AJV Sai Prasad, Vinod B Kumavat, Srinivas Pitta, Maheswar Thugutla

Volume:2, issue:1(2018)

Journal of Research in Ayurvedic Sciences


Article

Clinical Evaluation of Nisha Katakadi Kashaya and Yashada Bhasma in the Management of Type-2 Diabetes Mellitus (Madhumeha) : A Multicentre, Open Label Prospective Study

By: Sarada Ota, Pradeep Dua, Rakesh Rana, Richa Singhal, Pitta Srinivas, VC Deep, Surendra K Sharma, P Radhakrishnan, Om R Sharma, AJV Sai Prasad, Pitta Srinivas, V Subhose, G Babu, Srikanth Narayanam

Volume:2, issue:2(2018)

Journal of Research in Ayurvedic Sciences


10   |   20   |   50   |   100

© 2019 Jaypee Brothers Medical Publishers (P) LTD.   |   All Rights Reserved